Inštruktor

Naučenie sa techník systému Krav Maga vyžaduje od inštruktora dlhodobé vzdelávanie.  Predovšetkým osoba kandidujúca na post inštruktora musí preukázať vedomosti technického programu FEKM/SKMP, ktorý definuje systém Krav Maga, v jeho praktickej aj teoretickej skúške.

Rovnako je dôležité, aby kandidát dokázal odovzdať svoje skúsenosti čo najlepším spôsobom svojim žiakom.
Dobrá reputácia v našich oddieloch stavia práve na takýchto ľuďoch.

Európska federácia Krav Maga Richard Douieb jasne stanovila podmienky, ktoré musí splniť každý kandidát uchádzajúci sa o post inštruktora.

Podľa získaného stupňa technického programu môže kandidát získať jeden z dvoch stupňov certifikátu inštruktora.

Inštruktor — pre osoby, ktoré nemajú čierny pás Krav Maga
Inštruktor — majster – osoby, ktoré majú čierny pás (majstrovský stupeň) Krav Maga

Kandidát na inštruktora začína svoju cestu v oddiely Krav Maga. Požaduje sa, aby táto osoba pravidelne dochádzala na tréningy Krav Maga a pravidelne sa zúčastňovala seminárov a školení, čo vedie ku zdokonaleniu a poznaniu techník Krav Maga. Rovnako získava možnosť vidieť prácu rôznych inštruktorov.

V dobe, kedy kandidát dosiahne úrovne zeleného pásu technického programu, môže sa prihlásiť do inštruktorského kurzu. K prihláseniu do kurzu je rovnako potrebné odporúčanie inštruktora oddielu, kde kandidát trénuje.

Inštruktorský kurz trvá jeden rok, behom ktorého kandidát zbiera skúsenosti na školeniach, kde poznáva metodiku učenia techník systému Krav Maga podľa technického programu. Rovnako spolupracuje so svojim inštruktorom v domácom oddiely a pomáha s vedením tréningov.

Zavŕšením inštruktorského kurzu je týždenný školiaci seminár, v ktorom adepti na inštruktora preukážu teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

Po úspešnom absolvovaní skúšok dostáva kandidát certifikát inštruktora Európskej federácie Krav Maga podľa dosiahnutého technického stupňa (inštruktor, inštruktor majster).

Certifikát inštruktora je platný na celom svete.

Pozícia inštruktora vyžaduje sústavné zdokonaľovanie sa v technike programu FEKM/SKMP a dodržovanie etického kódexu.

Inštruktor musí svojou prácou v oddiely sústavne prispievať k rozvoji Krav Maga, zúčastňovať sa školení a seminárov tak, aby mohol získať akreditáciu na ďalší rok.

KRAVMAGA-SLOVAKIA sústavne sleduje prácu svojich inštruktorov. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené pre inštruktorov, strácajú akreditáciu a nemôžu ďalej vyučovať.

Len tak možno zaručiť najvyššiu kvalitu odovzdávania skúseností so systémom Krav Maga.

Kandidáti na inštruktorov sú školení u nás, v susednom Poľsku a vo Francúzsku kde inštruktori majú majstrovské stupňe.